Tuesday, December 16, 2008

till annan motståndare

hvilken frågat mig som fundamentalist huru jag förklarade att syndafloden var för så kort tid sedan och folkmängden ändå ökat så mycket, hvarföre Bibeln i GT förespråkar åtskilnad mellan hebreer och grannfolk, i NT deremot kallar alla folkslag i Kristus lika, samt undrat hvad jag skulle ha att komma med om utomjordingar med avancerad teknologi framlade fotografiska bevis för att DE hade fört lifvet till jorden

 • A) re syndafloden och folkökningen derefter:

  • 1 räkna på att en man blir könsmogen i gmsnitt vid 14 års ålder och en qvinna vid 12 (det är ju sjelfva grundvalen för den åldersgräns som började denna débat)

  • 2 räkna på att en man kan förbli fertil och potent mkt lätt ända till 60, om han lefver sundt, och ibland förblir det ända till hög ålderdom, medan en q i gmsnitt kommer i klimakteriet vid 50 års ålder

  • 3 räkna på att en man kan afla barn med ett par timmars till dagars mellanrum, men en qvinna behöfver 9 månader för en normal graviditet (som normalt bara leder till ett barns födelse) och för att icke slitas ut ngn månad - säg 40 dagar - mellan två graviditeter

  • 4 räkna på att en man och en q båda behöfvas för att få ett barn

  • 5 räkna på att i generationerna efter syndafloden syskongiften räknades som incest, men kusingiften ännu icke


  räkna derefter ut huru snabbt befolkningen maximalt kan ökas, så inser du att befolkningsökningen efter syndafloden icke är förvånansvärdt stor, utan i st så pass förvånansvärdt liten jemfördt med det maximalt möjliga, att man måste inse att menniskan har en slags instinkt, eller omdöme som rent spontant leder till att befolkningen ökas i lagom takt, utan befolkningshämmande åtgärder från expertis och stater, typ preventivmedel eller legala fördröjanden af äktenskap eller fiskala straff för den ekonomiska modêllen familjeförsörjande man och barnafödande hemmafru, eller ideologiska uppmuntringar af kombinationer med kortast möjliga gemensamma fertilitetsperiod - der mannen alltså är jemnårig eller yngre, och dessutom ogift till myndig och utbildad yrkesverksam ålder, åthutningar mot dem med längsta möjliga - d v s der hustrun är ung tolfåring eller tonåring och mannen jemnårig eller äldre.


 • B) re diskriminering på GT's tid:

  • - Kyrkan har vid Kristi Himmelsfärd fått uppdraget att göra alla folk till Kristi lärjungar, Israel hade bara uppdraget att bevara sanningen till Hans ankomst

  • - Kyrkan har fått den Helige Ande på pingstdagen, det gamla Israel hade icke fått det

  • - Kyrkan kan icke som helhet affalla: israeliterna kunde det och afföllo också gång på gång

  ===========================
  slutsats: Kyrkan behöfver ej diskriminera mellan folk, det Gamla Förbundets folk behöfde det för att icke affalla i förtid


 • C) [angående utomjordingar]
  Huru skulle du i så fall veta:

  • 1 att utomjordingen är en varelse af kött och blod och icke en demon (de kunna ju faktiskt antaga köttslig skepnad, liksom f den delen goda englar)

  • 2 och att de icke micklat med fotografierna?